Oppfølging og kvalitetssikring

Det er vi som opplæringskontor og fylkeskommunen som har ansvar for kvaliteten i lærlingeprogrammet i samarbeid med opplæringstedet/virksomheten.

  • Veiledning

Vi vil gi lærlingen og lærlingekandidaten tilbakemeldinger som gir informasjon, motivasjon og veiledning om den kompetansen som beskrives i læreplanen. Fokuset er på lærlingens/lærekandidatens forutsetninger, konkrete arbeidsutførelse og faglige utvikling.

  • Dokumentasjon

Alle lærlinger og lærlingekandidater skal skrive i loggboka på OLK weben, og målet er at de skal trene på å vurdere kvaliteten på egen arbeidsutførelse i forhold til målene i læreplanen og om arbeidet er fagmessig utført. 

Kravene til fagkompetansen beskrives i vurderingskriteriene for faget, derfor er loggboka fin å bruke den dagen en skal opp til fagprøve/svennebrev. 

  • Halvårsevaluering

Vi har halvårlige evalueringer sammen med lærlingene/lærekandidatene og deres veiledere der vi går igjennom det som lærlingene har skrevet i loggboka. Under denne samtalen ser vi på hvilke mål i læreplanen som er nådd og hvordan veileder og lærlingen/lærekandidaten vurderer kvaliteten på egen arbeidsutførelse.

  • Fagprøve

Fagprøven kan gjennomføres fra to måneder før sluttdato og senest innen to måneder etter sluttdato. 

Fagprøven: 

  • Hvert enkelt fag har egen informasjon om sin fagprøve.
  • Felles for alle fagprøver:

1. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger.

2. Gjennomføring av et faglig arbeid.

3.Vurdering av eget prøvearbeid.

4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid.